השיעור השבועי: פרשת ויקהל, ליל הסדר

השיעור השבועי: פרשת ויקהל, ליל הסדר

הקדשה: לרפואת אברהם חיים בן יונה

ליל הסדר – ליל הכרת טובה סיפור יציאת מצרים – מדוע? ליל הסדר. הוא לילה מאוד מיוחד שבו אנו מודים על הגאולה. ואף הדיברה הראשונה שבעשרת הדיברות היא על האמונה בגאולת מצרים (שמות כ ב) "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים", כך שבבסיס האמונה קיימת ההכרה בגאולת

קרא עוד ←
הצבי ישראל | הרב צבי שוורץ שליט"א
השיעור השבועי: פרשת ויקהל, ליל הסדר

השיעור השבועי: פרשת ויקהל, ליל הסדר

ליל הסדר – ליל הכרת טובה סיפור יציאת מצרים – מדוע? ליל הסדר. הוא לילה מאוד מיוחד שבו אנו מודים על הגאולה. ואף הדיברה הראשונה שבעשרת הדיברות היא על האמונה בגאולת מצרים (שמות כ ב) "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים", כך שבבסיס האמונה קיימת ההכרה בגאולת

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת כי תשא

חטא העגל "כי בושש משה" אחר מתן תורה עלה משה להר סיני לארבעים יום להוריד את התורה לארץ, אומרת התורה

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת משפטים

בחירה שלעתיד לבוא הקב"ה מזמן שירצח בשוגג מדיני התורה שהורג נפש מות יומת, אך מכה נפש בשגגה דינו בגלות. וכך

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת יתרו

תורה משמים פרשת יתרו היא פרשת קבלת התורה. התורה ניתנה משמים, אך עם ישראל שותף בקבלתה. וכתב הרמב"ם (סנהדרין פרק

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת בשלח

שירת הים – עבר הווה ועתיד מדוע הוצרכו לנס קריעת ים סוף? פרשת בשלח היא פרשת היציאה ממצרים בפועל, והנקמה

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת בא

מכת ארבה כנגד ט"ו בשבט מדוע לקו מצרים בעשרת המכות? בפרשת בא מובאות שלושת המכות האחרונות 'ארבה', 'חושך', 'בכורות'. ובזה

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת וארא

ארבע לשונות של גאולה כנגד ארבע גזירות במצרים מדוע נשתעבדו ישראל במצרים? ראשית פרשת וארא בארבע לשונות של גאולה. (שמות

קרא עוד ←

השיעור השבועי: פרשת שמות

ד' מלכויות גאולה שלימה – השראת השכינה ברמב"ן בהקדמתו לספר שמות מגדיר את ספר שמות כספר הגאולה, ולכך פירט הפסוק

קרא עוד ←
מאיר עיניים | הרב מאיר אסטריק
עניינה של הדלת

עניינה של הדלת

הנמכר להיות עבד עברי מונים לו שש שנים מיום המכירה (ערכין יח ב; נדה מח א) ולאחריהם הוא יוצא לחפשי. במידה והעבד רוצה להמשיך ולעבוד את אדונו אומר הכתוב "והגישו אדניו אל האלוקים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם" (פרק כא פס' ו)

קרא עוד ←

דרכה של אמונה

"ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודות ישראל וגו' ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל

קרא עוד ←

האור שבמכת חושך

לאחר שהמשיך פרעה למאן לשלח את ישראל, נטה משה את ידו בציווי ה' והביא את מכת חושך על מצרים. וזה

קרא עוד ←

עניינה של מכת ברד

לאחר שהמשיך פרעה למאן לשלח את ישראל, התייצב משה בשליחות ה' והתרה בו על מכת ברד "כי בפעם הזאת אני

קרא עוד ←

מנהיגם של ישראל

"ומשה היה רעה את צאן יתרו וגו' והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל; ויאמר משה אסורה נא ואראה את

קרא עוד ←

בקשתם של האחים

לאחר פטירת יעקב חששו השבטים שמא יגמול להם יוסף על כל הרעה שעשו לו, ואמרו לו שאביהם ציוה לומר לו

קרא עוד ←

טעם הירידה למצרים

לאחר שנתגלה יוסף לאחיו, ביקשם לבוא עם יעקב למצרים על מנת שיכלכלם שם. ומתחילה ירדו יעקב ובני ביתו לבאר שבע,

קרא עוד ←

לקחו של יוסף

כאשר התחזק הרעב בארץ ישראל שלח יעקב אבינו את השבטים לקנות אוכל במצרים. כשהתייצבו בפני יוסף, העליל עליהם שהם מרגלים,

קרא עוד ←
והאיש משה | הרב משה שינפלד​
להקדים נעשה לנשמע

להקדים נעשה לנשמע

פרשת יתרו כוללת בתוכה את אחד האירועים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה – מעמד הר סיני. אחד הפסוקים המזוהים ביותר עם מעמד הר סיני הוא: "וַיַּעֲנוּ כָל הָעָם יַחְדָּו וַיֹּאמְרוּ, כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר השם נַעֲשֶׂה…" (שמות יט, ח), "וַיֹּאמְרוּ, כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר השם נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע" (שמות כד, ז). בני ישראל הקדימו לומר

קרא עוד ←

זמן למעשים

קריעת ים סוף, כמו התורה כולה, הינה תמידית ויומיומית. כל אדם מרגיש לפעמים שהמדבר סוגר עליו, קשיים רודפים אותו ואין

קרא עוד ←

השם שפתיי תפתח

דברים גדולים יכולים לקרות ושינויים מהותיים לטובה יכולים להתרחש, אם נצא מתפיסה מחשבתית מצומצמת ונאמין בכל ליבנו שהשינוי אפשרי. וכן,

קרא עוד ←

שכחה וחשיכה

פרשת שמות מתארת את גלות בני ישראל במצרים ותחילת תהליך הגאולה, והיא פותחת בציון שמות בני ישראל: "וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי

קרא עוד ←

להאמין בסליחה

לאחר פטירת יעקב אבינו, חששו האחים שיוסף ישיב להם על הרעה אשר הם גמלו אותו: "וַיִּרְאוּ אֲחֵי יוֹסֵף כִּי מֵת

קרא עוד ←

הגישה הנכונה לחיים

המילה "סליחה" היא פשוטה מצד אחד, אולם מורכבת מאוד מן הצד השני. סליחה אמתית היא אמנות שאינה קלה לביצוע, ופרשת

קרא עוד ←

יפות מראה

כמעט כל אדם זקוק לישועה, כל אחד מצרותיו הוא. רבים מאתנו חשים "שבויים בבור" ושהחושך אופף אותנו, ואנו מייחלים לקרן

קרא עוד ←

אש תמיד

פרשתנו פותחת בפסוקים: "וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו, בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב, יוֹסֵף…", והתורה מתחילה לספר על יוסף. רש"י

קרא עוד ←
ויאמר אליהו | הרב אליהו פורטנוי
כיצד מלמדים תלמידים (ובנים)

כיצד מלמדים תלמידים (ובנים)

 על הפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" [כ"א, א'] כותב המכילתא: "ואלה המשפטים למה נאמר לפי שהוא אומר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אין לי אלא פעם אחת מנין שנה ושלש ורבע עד שילמדו, תלמוד לומר ולמדה את בני ישראל [דברים ל"א] יכול למדין ולא שונין תלמוד לומר שימה

קרא עוד ←

אין זמנים במתן עזרה ליהודי

כאשר מגיע יתרו אל מחנה ישראל, אומרת התורה "וירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעם ויאמר מה הדבר

קרא עוד ←

חשיבות לקיים כל מצווה

"ויקח משה את עצמות יוסף" [י"ג, י"ט]. המדרש רבה [פ"כ, פי"ט] כותב על פסוק זה, "עליו הכתוב אומר [משלי י',

קרא עוד ←

הבשורה בחינוך הילדים

"והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם וכו' ויקוד העם וישתחוו" [שמות י"ב, כ"ז], ופרש"י, "ויקוד העם –

קרא עוד ←

לזכור חסדי ה'

"וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים" [ו', י"ב], ובהמשך

קרא עוד ←

קידוש והבדלה

את הפסוק "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד" [א', ז'] ראיתי שמבארים, שפסוק זה בא להסביר מדוע השיעבוד

קרא עוד ←

הכרת הטוב אפילו על דבר קטן

בפרשת מכירת יוסף רואים אנו כי ראובן נתאמץ יותר משאר אחיו להציל את יוסף ועשה כל מאמץ למנוע את הריגתו,

קרא עוד ←

התפילה כשמירה

בין הדברים שיעקב אבינו שולח בידי המלאכים להגיד לעשו הוא "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה וגו'" [ל"ב, י"ד-ט"ו].

קרא עוד ←
וַאֲנִי אוֹמֶר | אוהד שקד-מנדלבוים​
הרוצח של הגרח"מ

הרוצח של הגרח"מ

כאשר יבוא אותו אדם שהדביק את הגרח"מ ואזנר בקורונה אל בית דין של מעלה, הוא יבין היטב את הטעות שלו. הוא יבין היטב את החסר שהביא לעולם היהודי. את השיעורים הרבים שלא נלמדו, הפסקים הרבים שלא נכתבו. וכבר הארכנו בזה בעבר. אדם קונה בסופר בשר. בשר מספר 8. הוא קונה

קרא עוד ←

יש חסר ביהדות בגללך. אתה לוקח אחריות?

משה הוא תלמיד חכם, אברך, לכאורה ירא שמיים, שמקפיד על לימוד התורה בכל יום ויום, בכל שעה ושעה. גם בתקופת

קרא עוד ←

נעשה ונשמע

עיני כולם נשואות אל רחוב הרשב"ם. מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, גדול הדור ומנהיגה של היהדות החרדית בקרב האשכנזים, והרב שלום

קרא עוד ←

כוח הניסיונות

בפרשות השבוע בתקופתנו אנו עדים לניסיונותיו הקשים של ארבהם אבינו – החל מעזיבת החיים מאחור, המשך בגידול הבנים של ישמעאל,

קרא עוד ←

מחתרת

מאז מלחמת העולם השנייה והשואה לא נצרכו היהודים בעולם להתחבא כדי ללמוד תורה. מאז התהלכו האימים של המשטרים החשוכים ההם

קרא עוד ←

התנגשות

אי אפשר להבין את מי שאמר ואומר ששיטת הרמזור של גמזו אינה מציאותית. ראו איזה פלא ובאיזו מהירות, ממש כמו

קרא עוד ←

חומרה דחומרה

אחד הכללים היסודיים שכל יהודי מכיר הוא שדבר שיש בו ספק מדאורייתא – מחמירים בו, ואילו מדרבנן – מקילים בו.

קרא עוד ←

דוֹד זכריה

בכ"ט אב תשמ"ה (1985) הייתי בן 9. מעט אני זוכר מסבי, דוד מנדלבוים, שנפטר ב-ב' אלול תשמ"ב (היום היארצייט). אני

קרא עוד ←
חנוך לנער | הרב משה בירנבוים
חנוך לנער | פרשת נח

חנוך לנער | פרשת נח

אלה תולדות נח – נח איש צדיק תמים היה בדורותיו – ויולד נח שלשה בנים כשהתורה פותחת בתאור תולדותיו של נח, במקום להביא על אתר את שמות בניו וצאצאיו, היא נוטה לדברים אחרים, ועוסקת במעלותיו ובמעשיו הטובים. אומרים חז"ל שעל כך נאמר הפס' "פרי צדיק עץ חיים" – מהן פירותיו

קרא עוד ←

חנוך לנער – פרשת כי תבוא

"הגדתי היום" – שאיני כפוי טובה. סיפור ידוע שבאחת הישיבות ערכו מספר תלמידים הפגנה על האוכל שלטענתם אינו מספיק טוב.

קרא עוד ←

חנוך לנער – חג השבועות

חג השבועות – חג מתן תורה. מה התורה משפיעה על כל אחד מלומדי התורה? מסביר ר' יעקב ניימן זצ"ל מורו

קרא עוד ←

חנוך לנער – פרשת במדבר

"ואלה תולדות אהרון ומשה"-  כת' "ואלה תולדות משה ואהרון" ומוזכרים רק בני אהרון מסביר רש"י "לפי שלימדן משה תורה, מלמד

קרא עוד ←

פרשת אמור

"קדושים יהיו לאלוקיהם – ולא יחללו שם אלוקיהם" שואל ר' יעקב ניימן זצ"ל מורו ורבו של אבי ז"ל אם התורה

קרא עוד ←

חנוך לנער: פרשת ויקהל-פקודי

"ויביאו את המשכן אל משה" מביא רש"י את המדרש : שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים  וכו'

קרא עוד ←

חנוך לנער: פרשת תצווה

המעיל שלבש הכהן הגדול נועד לכפר על עוון לשון הרע. על שולי המעיל סביב היו מחוברים פעמוני זהב. כאשר היה

קרא עוד ←

חנוך לנער: פרשת תרומה

"ויקחו לי תרומה" מפרש רש"י – לי- לשמי. מקשים המפרשים הלא מצינו בחז"ל שאמרו 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו

קרא עוד ←